AVTALEVILKÅR

Rettigheter og plikter som medlem ved Health Fitness:
Health Fitness:
 • Vil kunne foreta adgangskontroll.

 • Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.

 • Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstiden i samsvar med kundens etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og vedlikehold.

 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret.

Medlemmet:

 • Forplikter seg til å følge de anvisninger og regler de ansatte ved Health Fitness gir.

 • Er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte Health Fitness.

 • Står erstatningspliktig for skader som medlemmet forårsaker på utstyr og inventar.


 • På grunn av sikkerheten pålegges barn å oppholde seg i venteområdet og alltid under sine foresattes ansvar og kontroll.

 • Må registrere seg ved ankomst på senteret med gyldig app eller adgangskort.

 • Plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto m.m.

 • Er ansvarlig for å sette seg inn i sikkerhetstiltak på senteret, samt gjøre seg kjent med rømningsvei, rømningsplan og brannslukkingsapparat.

 • Må, ved endring av bankkonto, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig avtalegiro beløp fra riktig konto.

 • Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.

 • Aldersgrense for medlemmer er 14 år eller påbegynt 9. klasse. Personer mellom 15 og 18 år som ønsker å bli medlem trenger foresattes signatur ved innmelding.

 • Plikter å oppgi endring av medlemsstatus.

 • Har 14 dagers angrefrist fra innmeldt dato hvis medlemskapet er inngått utenfor treningssenterets lokaler.

 • Samtykker til elektronisk kommunikasjon som e-post og SMS for å opplyse om relevant informasjon i kundeforholdet, nyheter og reklame.Generelle kontraktbestemmelser

 • Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato dersom ikke annet er oppgitt.
 • Health Fitness opererer med bindingstid på noen av medlemskapene sine.
 • Medlemskapet er et løpenede avtaleforhold. Medlemskapet løper videre etter endt bindigstid så lenge ikke medlemmet har gitt en oppsigelse.
 • Medlemskapet kan avsluttes når medlemmet ønsker det. Men på medlemskap med bindigstid vil det som et minimum løpe ut bindingstiden.

Betaling ved oppstart av medlemskapet

 • Ved oppstart av medlemskontrakten betaler man medlemsavgift for resterende dager i inneværende måned og neste måned.

Betalingsvilkår ved avtalegiro

 • Avtalegiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet sitt. Det forutsettes av videre medlemsavgift betales ved avtalegiro. Avtalegirofullmakten til bank kan når som helst tilbakekalles av medlemmet, uten at dette påvirker medlemmets betalingsforpliktelse. Treningsavtalen forutsetter imidlertid egen skriftlig oppsigelse.

Betalingsterminer
 • Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Å ikke benytte seg av Health Fitness fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsterminene. Medlemmet får ikke trene når betalingsratene ikke er «à jour». Betaling skal skje 20.- i hver måned.

Administrasjonsgebyr

 • Alle nye medlemmer må ved første innbetaling betale et engangsbeløp for sitt medlemskap på kroner 199,-. Dette inkluderer administrasjonsgebyr og medlemstilgang.

Endring av medlemsavtalen

 • Ved endring av kontrakt vil ny avtale gjelde fra dagen endringer skjer.

Endringer i trekkbeløp

 • Health Fitness forbeholder seg retten til å prisjustere månedlige trekkbeløp etter en - 1- måneds forutgående varsel, som oppslag på senteret, mail eller sms.

Prisjustering

 • Health Fitness forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling.

Foresatte til barn under 18 år

 • Hvis du signerer medlemskontrakt til barn under 18 år så bekrefter du å ha ta det fulle ansvar for deres aktivitet på senteret.
Hva inngår i medlemsavgiften?

Følgende tilbud er inkludert i medlemsavtalen:
Tilgang til styrke/apparat/kondisjonsdel i åpningstiden.

Frysing av medlemskap

Du kan fryse ditt medlemskap inntil 2 måneder i året. Frysingen må oppgis i hele måneder. 

Ved frysing av medlemskap vil det forekomme et administrasjonsgebyr på 99,-
Hvis man sier opp medlemskapet i en fryseperiode vil oppsigelsestiden starte når fryseperioden er over.Oppsigelse av medlemsavtalen

 • Oppsigelsestiden er en – 1 – måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt på Health Fitness eller poststemplet. Oppsigelsen må være skriftlig per mail til post@healthfitness.no.

Health Fitness sin rett til oppsigelse av medlemsavtalen

 • Health Fitness forbeholder seg retten til å heve medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på Health Fitness` interne retningslinjer. Tyveri fra senteret eller medlemmene. Ikke oppfyller aldersgrense, eller har gyldig fullmakt fra foresatte. Ikke betaler medlemsavgift i 2 måneder eller mer. På en eller annen måte opptrer mot Health Fitness` interesser og formål. Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte. Slipper inn personer som ikke har medlemskap på Health Fitness. Dette medfører utestengelse og en bot på 1500,- Ikke overholder senterets regler etter anmodning fra de ansatte. Forutgående skriftlig advarsel vil bli gitt til medlemmet før oppsigelse av medlemsavtalen.

Aldersgrense

 • Aldersgrensen for medlemskap er 14 år eller påbegynt 9. klasse i ungdomskolen. Personer under 18 år trenger foresattes signatur ved innmelding.Trening på eget ansvar

 • Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å benytte seg av Health Fitness. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som følge av undertegnedes opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås.


Antidoping

 • Health Fitness ønsker et rent og sunt treningsmiljø på treningssenteret, og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant sine kunder.

 • Som medlem av Treningssenteret tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen som gir Treningssenteret rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

 • Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no.

 • Treningssenteret har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min treningsavtale, og Treningssenteret har anledning til å heve treningsavtalen. 

 Medlemsplikter og utestengning

 • Medlemmer plikter ved sine fremmøter i treningssenteret å vise frem gyldig medlemskap på sin app. Treningssenteret skal klart og tydelig orientere om regler og instrukser som gjelder for virksomheten, og fastsetter de regler som gjelder ved senteret. Medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som treningssenteret gir. Ved overtredelse som anses som vesentlig mislighold av avtalen kan treningssenteret etter forutgående skriftlig varsel bringe avtalen til opphør uten plikt til å foreta refusjon av innbetalt medlemsavgift.


Endring av ytelser

 • Treningssenteret har rett til å sesongendre timeplan, åpningstider og redusere eller holde stengt på offentlige fridager og helligdager med 14 dagers skriftlig varsel.